Ramène TON ou TES potes en 2018.
{if $sVieClub == 'stage'} {/if}